MEZHEPLER VE DiNiMiZ

sems suara sura
esariler
mutezile
havaric
maturidiyye
sufiler
si`a (el isna asariye)
bahaiyye
ibadiyye
durziler
hristiyanlar
tansir cemaati
istisrak
baticilik
laiklik
masonluk
siyonistlik
yahudilik
islam tarihi
tevhidin manasi ve kisimlari
islam-iman ve rukunleri
kuran meali
bakara,beled,beyyine,buruc meali
casiye,cin,cuma meali
duha,duhan meali
enfal,en`am,enbiya meali
fatir,fatiha.fecr,felak
fetih,fil,furkan,fussilet
gasiye meali
hac,hadid,hakka,hasr,hicr
hucurat,hud,humeze meali
brahim ihlas ikra infitar insan
insikak insirah isra
kadir kaf kafirun kalem kamer
karia kasas kehf kevser
kiyamet kureys
leyl lokman
maide
maun mearic
muhammed
mutaffifin
mucadele muddesir
mulk mumin
muminin mumtehine
murselat muzzemmil
nahl nas nasr
naziat nebe necm
nisa nuh nur
rad rahman rum
sad saff saffat
sebe secde
sems suara sura
taha tahrim talak
tebbet tegabun tekasur
tekvir tevbe tin
tur
vakia
ameli mezheplerimiz

Şems Sûresi
Tefsir İçin Ayet Numaralarını Tıklayınız
Mekke'de nazil olmuştur. 15 âyettir. Adını, sûrenin ilk kelimesi olan ve "güneş" anlamına gelen "şems"ten alır.
Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm
 1. Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına 
 2.Güneşi takip ettiğinde Ay'a, 
 3.Onu açığa çıkarttığında gündüze, 
 4.Onu örttüğünde geceye, 
 5.Gökyüzüne ve onu bina edene, 
 6.Yere ve onu yapıp döşeyene, 
 7.Nefse ve ona birtakım kabiliyetler verene, 
 8.Sonra da ona iyilik ve kötülükleri ilham edene yemin ederim ki, 
 9.Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir, 
10.Onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir. 
11. Semud kavmi azgınlığı yüzünden (Allah'ın elçisini) yalanladı. 
12. Onların en bedbahtı (deveyi kesmek için) atıldığında, 
13.Allah'ın Resûlü onlara: "Allah'ın devesine ve onun su hakkına dokunmayın!" dedi. 

14.Ama onlar, onu yalanladılar ve deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları  sebebiyle onlara büyük bir felâket gönderdi de hepsini helâk etti. 
15.(Allah, bu şekilde azap etmenin) âkıbetinden korkacak değil ya!

 

Şuara Suresi
                                                                           Tefsir İçin Tıklayınız
Mekke'de nazil olmuştur. 227 âyettir. 224-227. ayetler Medine'de nazil olmuşlardır. "Şuara" şairler demektir. 224. âyetinde şairlerden sözedildiği için, sûre bu adı almıştır. Muhaliflerin Kur'an'a karşı ileri sürdükleri iddialarından biri de, onun bir şair tarafından meydana getirilmiş olduğu idi. İşte Kur'an, Hz. Peygamber'in irşadı ile daha önceki peygamberlerin irşadlarının özde birleştiğini ve Kur'an'ın bir şair eseri olmadığını isbat ederek, bu iddiayı çürütmekte ve redetmektedir.
Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm
 1. Tâ. Sîn. Mîm. 
2. Bunlar, apaçık Kitab'ın âyetleridir. 
3. (Resûlüm!) Onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendine kıyacaksın! 
4. Biz dilesek, onların üzerine gökten bir mucize indiririz de, ona boyunları eğilip kalır. 
5. Kendilerine, o çok esirgeyici Allah'tan hiçbir yeni öğüt gelmez ki, ondan yüz çevirmesinler. 
6. Üstelik (ona) "yalandır" derler; fakat alay edip durdukları şeylerin haberleri yakında onlara gelecektir.
7. Yeryüzüne bir bakmazlar mı! Orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik. 
8. Şüphesiz bunlarda (Allah'ın kudretine) bir nişâne vardır; ama çoğu iman etmezler. 
9. Şüphe yok ki Rabbin, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. 
10-11. Hani Rabbin Musa'ya: O zalimler güruhuna, Firavun'un kavmine git. Hâla (başlarına gelecekten) sakınmayacaklar mı onlar? diye seslenmişti. 
12. Musa şöyle dedi: Rabbim! Doğrusu, beni yalancılıkla suçlamalarından korkuyorum. 13. (Bu durumda) içim daralır, dilim dönmez; onun için Harun'a da elçilik ver. 
14. Onların bana isnad ettikleri bir suç da var. Bundan ötürü beni öldürmelerinden korkuyorum. 
15. Allah buyurdu: Hayır (seni asla öldüremezler)! İkiniz mucizelerimizle gidin. Şüphesiz ki, biz sizinle beraberiz, (her şeyi) işitmekteyiz. 
16. Haydi Firavun'a gidip deyin ki: Gerçekten biz, âlemlerin Rabbi'nin elçisiyiz; 
17. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. 
18. (Kendisine Allah'ın emri tebliğ edilince Firavun) dedi ki: Biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının birçok yıllarını aramızda geçirmedin mi? 
19. Sonunda o yaptığın (kötü) işi de yaptın. Sen nankörün birisin! 
20. Musa: Ben, dedi, o işi o anda sonunun ne olacağını bilmeyerek yaptım. 
21. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana hikmet bahşetti ve beni peygamberlerden kıldı. 
22. O nimet diye başıma kaktığın ise, (aslında) İsrailoğullarını kendine kul köle etmendir. 23. Firavun şöyle dedi: Âlemlerin Rabbi dediğin de nedir?
24. Musa cevap verdi: Eğer işin gerçeğini düşünüp anlayan kişiler olsanız, (itiraf edersiniz ki) O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. 
25. (Firavun) etrafında bulunanlara: İşitiyor musunuz? dedi. 
26. Musa dedi ki: O, sizin de Rabbiniz, daha önceki atalarınızın da Rabbidir. 
27. Firavun: Size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir, dedi. 
28. Musa devamla şunu söyledi: Şayet aklınızı kullansanız (anlarsınız ki), O, doğunun, batının ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir. 
29. Firavun: Benden başkasını tanrı edinirsen, andolsun ki seni zindanlıklardan ederim! dedi. 
30. Musa: Sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı? dedi. 
31. Firavun: Doğru söyleyenlerden isen, haydi getir onu! diye karşılık verdi. 
32. Bunun üzerine Musa asâsını atıverdi; bir de ne görsünler, asâ apaçık koca bir yılan (oluvermiş)! 
33. Elini de (koynundan) çıkardı; o da seyredenlere bembeyaz görünen (nur saçan bir şey oluvermiş)! 
34. Firavun, çevresindeki ileri gelenlere: Bu, dedi, doğrusu çok bilgili bir sihirbaz! 35. Sizi sihiriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz? 
36. Dediler ki: Onu ve kardeşini eğle ve şehirlere toplayıcı görevliler gönder; 
37. Ne kadar bilgisi derin sihirbaz varsa sana getirsinler. 
38. Böylece sihirbazlar belli bir günün tayin edilen vaktinde biraraya getirildi. 
39. Halka: Siz de toplanıyor musunuz (haydi hemen toplanın), denildi. 
40. (Firavun'un adamları:) Eğer üstün gelirlerse, herhalde sihirbazlara uyarız, dediler. 
41. Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a: Şayet biz üstün gelirsek, muhakkak bize bir ücret vardır değil mi? dediler. 
42. Firavun cevap verdi: Evet, o takdirde hiç şüphe etmeyin, gözde kimselerden de olacaksınız. 
43. Musa onlara: Ne atacaksanız atın! dedi. 
44. Bunun üzerine iplerini ve değneklerini attılar ve: Firavun'un kudreti hakkı için elbette bizler galip geleceğiz, dediler. 
45. Sonra Musa asâsını attı; bir de ne görsünler, onların uydurduklarını yutuveriyor! 
46. (Bunu görünce) sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. 
47. "Alemlerin Rabbine, iman ettik" dediler. 
48. "Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik" . 
49. Firavun, (kızgınlık içinde) dedi ki: Ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha! Demek ki size sihiri öğreten büyüğünüzmüş o! Ama şimdi (size yapacağımı görecek ve) bileceksiniz: Andolsun, ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim, hepinizi astıracağım! 
50. "Zararı yok, dediler, (nasıl olsa) biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz." 
51. "Biz, ilk iman edenler olduğumuz için Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız." 52. Musa'ya: Kullarımı geceleyin yola çıkar; çünkü takip edileceksiniz, diye vahyettik. 
53. Firavun da şehirlere (asker) toplayıcılar gönderdi: 
54. "Esasen bunlar, sayıları az, bölük pörçük bir cemaattır." 
55. "(Böyle iken) kesinkes bizi öfkelendirmişlerdir." 
56. "Biz ise, elbette uyanık (ve yekvücut) bir cemaatız." (diyor ve dedirtiyordu). 
57. Ama (sonunda) biz onları (Firavun ve kavmini), bahçelerden, pınarlardan, çıkardık. 58. Hazinelerden ve değerli bir yerlerden. 
59. Böylece, bunlara İsrailoğullarını mirasçı yaptık. 
60. Derken (Firavun ve adamları) gün doğumunda onların ardına düştüler. 
61. İki topluluk birbirini görünce, Musa'nın adamları: İşte yakalandık! dediler. 
62. Musa: Asla! dedi, Rabbim şüphesiz benimledir, bana yol gösterecektir. 
63. Bunun üzerine Musa'ya: Asân ile denize vur! diye vahyettik. (Vurunca deniz) derhal yarıldı (on iki yol açıldı), her bölük koca bir dağ gibi oldu. 
64. Ötekilerini de oraya yaklaştırdık. 
65. Musa ve beraberinde bulunanların hepsini kurtardık. 
66. Sonra ötekilerini suda boğduk. 
67. Şüphesiz bunda bir ibret vardır; ama çokları iman etmiş değillerdir. 
68. Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. 
69. (Resûlüm!) Onlara İbrahim'in haberini de naklet. 
70. Hani o, babasına ve kavmine: Neye tapıyorsunuz? demişti. 
71. "Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz" diye cevap verdiler. 
72. İbrahim: Peki, dedi, yalvardığınızda onlar sizi işitiyorlar mı? 
73. Yahut size fayda ya da zarar verebiliyorlar mı? 
74. Şöyle cevap verdiler: Hayır, ama biz babalarımızı böyle yapar bulduk. 
75. İbrahim dedi ki: İyi ama, neye taptığınızı (biraz olsun) düşündünüz mü? 
76. ''İster siz , ister eski atalarınız'' 
77. İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır; ancak âlemlerin Rabbi (benim dostumdur); 
78. Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren O'dur. 
79. Beni yediren, içiren O'dur. 
80. Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. 
81. Benim canımı alacak, sonra beni diriltecek O'dur. 
82. Ve hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum O'dur. 83. Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. 
84. Bana, sonra gelecekler içinde, iyilikle anılmak nasip eyle! 
85. Beni, Naîm cennetinin vârislerinden kıl. 
86. Babamı da bağışla (ona tevbe ve iman nasip et). Çünkü o sapıklardandır. 
87. (İnsanların) dirilecekleri gün, beni mahcup etme. 
88. O gün, ne mal fayda verir ne de evlât. 
89. Ancak Allah'a kalb-i selîm (temiz bir kalp) ile gelenler (o günde fayda bulur). 
90. (O gün) cennet, takvâ sahiplerine yaklaştırılır. 
91. Cehennem de azgınlara apaçık gösterilir. 
92. Onlara: Allah'tan gayrı taptıklarınız hani nerede? denilir. 
93. Size yardım edebiliyorlar mı veya kendilerine (olsun) yardımları dokunuyor mu? .
94. Onlar ve azgınlar oraya tepetaklak (cehenneme) atılırlar. 
95. İblis bütün orduları da. 
96. Orada birbirleriyle çekişerek şöyle derler: 
97. Vallahi, biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. 
98. Çünkü biz sizi âlemlerin Rabbi ile eşit tutuyorduk. 
99. Bizi ancak o günahkârlar saptırdı. 
100. ''Şimdi artık bizim ne şefaatçilerimiz var''. 
101. ''Ne de yakın bir dostumuz''. 
102. Ah keşke bizim için (dünyaya) bir dönüş daha olsa da, müminlerden olsak! 
103. Bunda elbet (alınacak) büyük bir ders vardır; ama çokları iman etmezler. 
104. Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. 
105. Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. 
106. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: (Allah'a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız?
107. Bilin ki ben, size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. 
108. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. 
109. Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir. 
110. Onun için, Allah'tan korkun ve bana itaat edin. 
111. Onlar şöyle cevap verdiler: Sana düşük seviyeli kimseler tâbi olup dururken, biz sana iman eder miyiz hiç! 
112. Nuh dedi ki: Onların yaptıkları hakkında bilgim yoktur. 
113. Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Bir düşünseniz! 
114. Ben iman eden kimseleri kovacak değilim. 
115. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. 
116. Dediler ki: Ey Nuh! (Bu davadan) vazgeçmezsen, iyi bil ki, taşlanmışlardan olacaksın! 
117. Nuh: Rabbim! dedi, kavmim beni yalancılıkla suçladı. 
118. Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar. 
119. Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri, o dolu geminin içinde (taşıyarak) kurtardık. 
120. Sonra da geri kalanları suda boğduk. 
121. Doğrusu bunda büyük bir ders vardır; ama çokları iman etmezler. 
122. Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. 
123. Âd (kavmi) de peygamberleri yalancılıkla suçladı. 
124. Kardeşleri Hûd onlara şöyle demişti: (Allah'a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? 125. Bilin ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. 
126. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. 
127. Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir. 
128. Siz her yüksek yere bir alâmet dikerek eğleniyor musunuz? 
129. Temelli kalacağınızı umarak sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? 
130. Yakaladığınız zaman, zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz? 
131. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. 
132. Bildiğiniz şeyleri size bol bol veren, Allah'dan korkun. 
133. ''O size verdi : davarlar, oğullar". 
134. "Bahçeler çeşmeler." (Allah'a karşı gelmek) den sakının. 
135. Doğrusu sizin hakkınızda muazzam bir günün azabından endişe ediyorum. 
136. (Onlar) şöyle dediler: Sen öğüt versen de, vermesen de bizce birdir. 
137. Bu, öncekilerin geleneğinden başka bir şey değildir. 
138. Biz azaba uğratılacak da değiliz. 
139. Böylece onu yalancılıkla suçladılar; biz de kendilerini helâk ettik. Doğrusu bunda büyük bir ibret vardır; ama çokları iman etmezler. 
140. Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. 
141. Semûd (kavmi) de peygamberleri yalancılıkla suçladı. 
142. Kardeşleri Sâlih onlara şöyle demişti: (Allah'a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? 143. Bilin ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. 
144. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. 
145. Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir. 
146. Siz burada, güven içinde bırakılacak mısınız (sanırsınız)? 
147. "Böyle bahçelerde, çeşme başlarında ?" 
148. "Ekinlerin, salkımları sarkmış hurmalıkların arasında?" 
149. (Böyle sanıp) dağlardan ustaca evler yontuyorsunuz (oyup yapıyorsunuz).
150. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. 
151. "O aşırıların emrine uymayın." 
152. "Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik vermeyenler(in sözüyle hareket etmeyin). 
153. Dediler ki: Sen, olsa olsa iyice büyülenmiş birisin! 
154. Sen de ancak bizim gibi bir insansın. Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi bize bir mucize getir. 
155. Salih: İşte (mucize) bu dişi devedir; onun bir su içme hakkı vardır, belli bir günün içme hakkı da sizindir, dedi. 
156. Ona bir kötülükle ilişmeyin, yoksa sizi muazzam bir günün azabı yakalayıverir. 
157. Buna rağmen onlar deveyi kestiler; ama pişman da oldular. 
158. Bunun üzerine onları azap yakaladı. Doğrusu bunda, büyük bir ders vardır; ama çokları iman etmezler. 
159. Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. 
160. Lût kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. 
161. Kardeşleri Lût onlara şöyle demişti: (Allah'a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? 
162. Bilin ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. 
163. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. 
164. Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir. 
165. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da, insanlar içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz sınırı aşmış (sapık) bir kavimsiniz! 
166. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da, insanlar içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz sınırı aşmış (sapık) bir kavimsiniz! 
167. Onlar şöyle dediler: Ey Lût! (Bu davadan) vazgeçmezsen, iyi bil ki, sürgün edilmişlerden olacaksın! 
168. Lût: Doğrusu, dedi, ben sizin bu işinizden tiksinmekteyim! 
169. Rabbim! Beni ve ailemi, onların yapageldiklerinden (vebalinden) kurtar. 
170. Bunun üzerine onu ve bütün ailesini kurtardık. 
171. Ancak bir kocakarı müstesna. O, geride kalanlardan (oldu). 
172. Sonra diğerlerini helâk ettik. 
173. Üzerlerine öyle bir yağmur yağdırdık ki... Uyarılanların (fakat yola gelmeyenlerin) yağmuru ne de kötü! 
174. Elbet bunda büyük bir ibret vardır; fakat çokları iman etmezler. 
175. Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.
176. Eyke halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladı. 
177. Şuayb onlara şöyle demişti: (Allah'a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız?
178. Bilin ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. 
179. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. 
180. Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir. 
181. Ölçüyü tastamam yapın, (insanların hakkını) eksik verenlerden olmayın. 
182. Doğru terazi ile tartın. 
183. İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. 
184. Sizi ve önceki nesilleri yaratan (Allah) dan korkun. 
185. Onlar şöyle dediler: Sen, olsa olsa iyice büyülenmiş birisin! 
186. Sen de, ancak bizim gibi bir beşersin. Bilki, biz seni ancak yalancılardan biri sayıyoruz. 
187. Şayet doğru sözlülerden isen, üstümüze gökten azap yağdır. 
188. Şuayb: Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir, dedi. 
189. Velhasıl onu yalancı saydılar da, kendilerini o gölge gününün azabı yakalayıverdi. Gerçekten o, muazzam bir günün azabı idi! 
190. Doğrusu bunda büyük bir ders vardır; ama çokları iman etmezler. 
191. Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. 
192. Muhakkak ki o (Kur'an) âlemlerin Rabbinin indirmesidir. 
193. (Resûlüm!) Onu Rûhu'l-emîn (Cebrail) indirdi. 
194.Senin kalbine; uyarıcılardan olman için, 
195. Apaçık Arapça bir dille. 
196. O, şüphesiz daha öncekilerin kitaplarında da vardır. 
197. Benî İsrail bilginlerinin onu bilmesi, onlar için bir delil değil midir? 
198. Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de, 
199. Bunu onlara o okusaydı, yine ona iman etmezlerdi. 
200. Onu günahkârların kalplerine böyle soktuk. 
201. Onun için, acıklı azabı görünceye kadar ona iman etmezler. 
202. İşte bu (azap) onlara, kendileri farkında olmadan, ansızın geliverecektir. 
203. O zaman: Bize (iman etmemiz için) mühlet verilir mi acaba? diyeceklerdir.
204. (Durmadan mucize talebiyle) onlar bizim azabımızı mı çarçabuk istiyorlardı? 
205. Ne dersin! Eğer biz onları yıllarca yaşatsak.
206.Sonra tehdit edilmekte oldukları (azap) başlarına gelse! 
207. Faydalandırıldıkları nimetler onlara hiç yarar sağlamayacaktır. 
208. Bununla birlikte hangi memleketi, helak ettikse muhakkak onu uyarıcı (peygamberleri) olmuştur.
209. (Onlar)ihtar edilmiştir ve biz zülmetmiş değilizdir. 
210. O'nu (Kur'an'ı) şeytanlar indirmedi. 
211. Bu onlara düşmez; zaten güçleri de yetmez. 
212. Şüphesiz onlar, vahyi işitmekten uzak tutulmuşlardır. 
213. O halde sakın Allah ile beraber başka tanrıya kulluk edip yalvarma, sonra azap edilenlerden olursun! 
214. (Önce) en yakın akrabanı uyar. 
215. Sana uyan müminlere (merhamet) kanadını indir. 
216. Şayet sana karşı gelirlerse de ki: Ben sizin yaptıklarınızdan muhakkak ki uzağım. 217. Sen O mutlak galip ve engin merhamet sahibine güvenip dayan. 
218. O ki, (gece namaza) kalktığın zaman seni görüyor. 
219. Secde edenler arasında dolaşmanı da (görüyor). 
220. Çünkü her şeyi işiten, her şeyi bilen O'dur. 
221. Şeytanların ise kime ineceğini size haber vereyim mi?
222. Onlar, günaha, iftiraya düşkün olan herkesin üstüne inerler. 

223. Bunlar, (şeytanlara) kulak verirler ve onların çoğu yalancıdırlar. 
224. Şairler(e gelince), onlara da sapıklar uyarlar. 
225. Baksana onlar her vâdide şaşkın şaşkın dolaşırlar. 
226. Ve onlar yapamayacakları şeyleri söylerler. 
227. Ancak iman edip iyi işler yapanlar, Allah'ı çok çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıklarında kendilerini savunanlar başkadır. Haksızlık edenler, hangi dönüşe (hangi akıbete) döndürüleceklerini yakında bileceklerdir.

 

 

 

Şûrâ Sûresi
Tefsir İçin Ayet Numaralarını Tıklayınız
Mekke'de nazil olan bu sûre 53 âyettir. Yalnız 23-26. âyetleri Medine'de inmiştir. Adını 38. âyette geçen ve müslümanları, işlerini aralarında danışma ile yapmalrının gereğini bildiren Şurâ kelimesinden almıştır.

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm 
 Bismillâhirrahmânirrahîm


1.Hâ. Mîm. 2.Ayn. Sîn. Kaf.  3.Azîz ve hakîm olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder.  4.Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O yücedir, uludur.  5.Neredeyse yukarılarından gökler çatlayacak! Melekler de Rablerini hamd ile tesbih ediyorlar ve yerdekiler için mağfiret diliyorlar. İyi bilin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.
6.Allah'tan başka dostlar edinenleri Allah daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin.  7.Şehirlerin anası (olan Mekke'de) ve onun çevresinde bulunanları uyarman ve asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları korkutman için, sana böyle  Arapça bir Kur'an vahyettik. (İnsanların) bir bölümü cennette, bir bölümü de çılgın alevli  cehennemdedir.  8.Allah dileseydi onları bir tek millet yapardı. Fakat O, dilediğini   rahmetine kavuşturur; zalimlerin ise hiçbir dostu ve yardımcısı yoktur. 
9.Yoksa onlar  Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki dost yalnız Allah'tır. O ölüleri diriltir, her şeye kadirdir.  10.Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyde hüküm vermek, Allah'a  mahsustur. İşte, bu Allah, benim Rabbimdir. O'na dayandım ve O'na yönelirim.  11.O, gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da (kendilerine)  eşler yaratmıştır. Bu suretle çoğalmanızı sağlamıştır. O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir.  12.Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğine rızkı bol verir, dilediğinden de kısar. O, her şeyi bilendir. 
13."Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin" diye Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi Allah size de din kıldı. Fakat kendilerini çağırdığın bu (din), Allah'a ortak koşanlara ağır geldi. Allah dilediğini kendisine (peygamber) seçer ve kendisine yöneleni  de doğru yola iletir.  14.Onlar kendilerine ilim geldikten sonra, sadece aralarındaki  çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer belli bir süreye kadar Rabbinden bir  (erteleme) sözü geçmiş olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilirdi. Onlardan sonra kitaba vâris kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içindedirler. 
15.İşte onun için sen (tevhide) dâvet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heveslerine uyma ve de ki: Ben Allah'ın indirdiği Kitab'a inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz de sizedir. Aramızda tartışılabilecek bir konu yoktur. Allah hepimizi bir araya toplar, dönüş de O'nadır. 16.Daveti kabul edildikten sonra, Allah hakkında tartışmaya girenlerin delilleri, Rableri katında boştur. Onlar için bir  gazap, yine onlar için çetin bir azap vardır.  17.Kitab'ı ve mizanı hak olarak indirenAllah'tır. Ne biliyorsun, belki de kıyamet saati yakındır! 
18.Ona inanmayanlar, onun çabuk kopmasını isterler. İnananlar ise ondan korkarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler. İyi bilin ki, kıyamet günü hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler. 19.Allah kullarına lütufkârdır, dilediğini rızıklandırır. O kuvvetlidir, güçlüdür.  20.Kim ahiret  kazancını istiyorsa, onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kârını istiyorsa ona da dünyadan bir şeyler veririz. Fakat onun ahirette bir nasibi olmaz. 
21.Yoksa onların, Allah'ın izin vermediği bir dini getiren ortakları mı var? Eğer erteleme sözü olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimlere can yakıcı bir azap vardır. 22.Yaptıkları şeyler başlarına gelirken zalimlerin, korkudan titrediklerini göreceksin. İman edip iyi işler yapanlar da cennet bahçelerindedirler. Rablerinin yanında onlara diledikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur.  23.İşte Allah'ın, iman eden ve iyi işler yapan  kullarına müjdelediği nimet budur. Deki: Ben buna karşılık sizden akrabalık sevgisinden  başka bir ücret istemiyorum. Kim bir iyilik işlerse onun sevabını fazlasıyla veririz. Şüphesiz Allah bağışlayan, şükrün karşılığını verendir. 
24.Yoksa onlar, (senin için) Allah'a karşı yalan uydurdu mu derler? Allah dilerse senin kalbini de mühürler. Ve Allah bâtılı yok eder; sözleriyle hakkı ortaya koyar. Şüphesiz O, kalplerde olanları bilendir. 25.O, kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir.  26.Allah, iman edip iyi işler yapanların tevbesini kabul eder, lütfundan onlara, fazlasını verir. Kâfirlere gelince, onlara da çetin bir azap vardır.
27.Allah kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde azarlardı. Fakat O, dilediği ölçüde indirir. Çünkü O, kullarının haberini alandır, onları görendir.  28.O, (insanlar) umutlarını kestikten sonra, yağmuru indiren, rahmetini her tarafa yayandır. O, hakiki dosttur, övülmeye lâyık olandır. 29.Gökleri, yeri ve bunların içine yayıp ürettiği canlıları yaratması da O'nun delillerindendir. O dilediği zaman bunları biraraya toplamaya da kadirdir.  30.Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. (Bununla beraber) Allah çoğunu affeder.  31.Yeryüzünde (O'nu) âciz bırakamazsınız. Allah'tan başka bir dostunuz ve bir yardımcınız da yoktur.  32.Denizde dağlar gibi akıp gidenler (gemiler) de O'nun (varlığının) delillerindendir.
33.Dilerse O, rüzgârı durdurur,da onun (denizin) üstünde kalakalırlar.  Elbette bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır.  34.Yahut  yaptıkları yüzünden onları helâk eder. Birçoğunu da affeder (kurtarır).  35.Böylece âyetlerimiz üzerinde tartışanlar, kendilerine kaçacak bir yer olmadığını bilsinler.  36.Size  verilen şey, yalnızca dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha iyi ve daha süreklidir. Bu mükâfat iman edenler ve Rablerine dayanıp güvenenler içindir. 37.Onlar, büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar; kızdıkları zaman da kusurları bağışlarlar. 
38.Yine onlar, Rablerinin davetine icabet ederler ve namazı kılarlar. Onların işleri, aralarında danışma iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da harcarlar.  39.Bir haksızlığa uğradıkları zaman, yardımlaşırlar.  40.Bir kötülüğün cezası, ona denk bir kötülüktür. Kim bağışlar ve barışı sağlarsa, onun mükâfatı Allah'a aittir. Doğrusu O, zalimleri sevmez.  41.Kim zulme uğradıktan sonra hakkını alırsa, artık onlara yapılacak  bir şey yoktur.  42.Ancak insanlara zulmedenlere ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık  edenlere ceza vardır. İşte acıklı azap bunlaradır. 
43.Kim sabreder ve affederse şüphesiz bu hareketi, yapılmaya değer işlerdendir.  44.Allah kimi saptırırsa, bundan sonra artık onun hiçbir dostu yoktur. Azabı gördüklerinde zalimlerin: Dönecek bir yol var mı? dediklerini görürsün.  45.Ateşe arz olunurlarken onların, zilletten başlarını öne  eğerek göz ucuyla gizli gizli baktıklarını göreceksin. İnananlar da: İşte asıl ziyana  uğrayanlar, kıyamet günü kendilerini ve ailelerini ziyana sokanlardır, diyecekler. Kesinlikle biliniz ki, zalimler, sürekli bir azap içindedirler. 
46.Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek hiçbir dostları yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun kurtuluşa çıkan bir yolu yoktur.  47.Allah'tan, geri çevrilmesi imkânsız bir gün gelmezden önce, Rabbinize uyun. Çünkü o gün, hiçbiriniz sığınacak yer bulamazsınız, itiraz da edemezsiniz.  48.Eğer yüz çevirirlerse, bilesin ki biz seni onların üzerine bekçi   göndermedik. Sana düşen sadece duyurmaktır. Biz insana katımızdan bir rahmet  tattırdığımız zaman ona sevinir. Ama elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir kötülük gelirse, işte o zaman insan pek nankördür! 49.Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini yaratır; dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. 
50.Yahut onları, hem erkek hem de kız çocukları olmak üzere çift verir. Dilediğini de kısır  kılar. O, her şeyi bilendir, her şeye gücü yetendir.  51.Allah bir insanla ancak vahiy  yoluyla veya perde arkasından konuşur, yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. O yücedir, hakîmdir.  52.İşte böylece sana da emrimizle Kur'an'ı vahyettik.  Sen, kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen doğru bir yolu  göstermektesin. 
53.(O yol) göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın yoludur. Dikkat edin, bütün işler sonunda Allah'a döner.

hidayet akinci
00 20 12 472 14 93 akinci70@yahoo.com