MEZHEPLER VE DiNiMiZ

leyl lokman
esariler
mutezile
havaric
maturidiyye
sufiler
si`a (el isna asariye)
bahaiyye
ibadiyye
durziler
hristiyanlar
tansir cemaati
istisrak
baticilik
laiklik
masonluk
siyonistlik
yahudilik
islam tarihi
tevhidin manasi ve kisimlari
islam-iman ve rukunleri
kuran meali
bakara,beled,beyyine,buruc meali
casiye,cin,cuma meali
duha,duhan meali
enfal,en`am,enbiya meali
fatir,fatiha.fecr,felak
fetih,fil,furkan,fussilet
gasiye meali
hac,hadid,hakka,hasr,hicr
hucurat,hud,humeze meali
brahim ihlas ikra infitar insan
insikak insirah isra
kadir kaf kafirun kalem kamer
karia kasas kehf kevser
kiyamet kureys
leyl lokman
maide
maun mearic
muhammed
mutaffifin
mucadele muddesir
mulk mumin
muminin mumtehine
murselat muzzemmil
nahl nas nasr
naziat nebe necm
nisa nuh nur
rad rahman rum
sad saff saffat
sebe secde
sems suara sura
taha tahrim talak
tebbet tegabun tekasur
tekvir tevbe tin
tur
vakia
ameli mezheplerimiz

Leyl Suresi

Mekke'de nazil olmuştur. 21 âyettir. Geceye yeminle başlandığı için "Leyl" denilmiştir.
Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm
1. Bürüyüp örttüğü zaman geceye, 
2. Açılıp ağardığı vakit gündüze, 
3. Erkeği ve dişiyi yaratana yemin ederim ki, 
4. Sizin işleriniz başka  başkadır. 
5. Artık kim verir ve sakınırsa,
6. Ve en güzeli de tasdik ederse, 
7. Biz de onu en kolaya hazırlarız (onda başarılı kılarız). 
8. Kim cimrilik eder, kendini müstağni sayar, 
9. Ve en güzeli de yalanlarsa, 
10. Biz de onu en zora hazırlarız. 
11. Düştüğü zaman da malı kendisine hiç fayda vermez. 
12. Doğru yolu göstermek bize aittir.
13. Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir. 
14. (Ey insanlar! ) Alev alev yanan bir ateşle sizi uyardım. 
15. O ateşe, ancak kötü olan girer. 
16. Öyle kötü ki, yalanlayıp ve yüz çevirmiştir. 
17. En çok korunan ise ondan (ateşten) uzak tutulur. 
18. O ki ,Allah yolunda malını verir, temizlenir. 
19. Onun nezdinde hiçbir kimseye ait şükranla karşılanacak bir nimet yoktur. 
20. O ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. 
21. Ve o (buna kavuşarak) hoşnut olacaktır.

Lokman Suresi

Mekke'de nazil olmuştur. 34 ayettir. 27, 28 ve 29. ayetlerin  Medine'de nazil olduğu rivayet edilmiştir. Hz. Lokman'ın kıssasını anlattığı için bu adı almıştır.

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm
1. Elif. Lâm. Mîm. 
2. İşte bu âyetler, hikmet dolu Kitab'ın âyetleridir. 
3. Güzel davrananlar için bir hidayet rehberi ve rahmet olmak üzere (indirilmiştir). 
4. O  kimseler, namazı kılarlar, zekâtı verirler; onlar ahirete de kesin olarak iman ederler.
5. İşte onlar, Rableri tarafından gösterilmiş doğru yol üzeredirler ve onlar kurtuluşa erenlerdir. 
6. İnsanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmî delile dayanmadan Allah  yolundan saptırmak ve sonra da onunla alay etmek için boş lafı satın alır. İşte  onlara rüsvay edici bir azap vardır. 
7. Ona âyetlerimiz okunduğu zaman, sanki bunları işitmemiş, sanki kulaklarında ağırlık varrmış gibi büyüklük taslayarak yüzçevirir. Sen de ona acıklı bir azabın müjdesini ver!
8. Şüphesiz, iman edip de güzel davranışlarda bulunanlar için, nimetleri bol cennetler vardır. 
9. Orada ebedi  kalacaklardır. Bu, Allah'ın verdiği gerçek sözdür. O, mutlak güç ve hikmetsahibidir. 
10. O, gökleri görebildiğiniz bir direk olmaksızın yarattı, sizi sarsmasın diye yere de ulu dağlar koydu ve orada her çeşit canlıyı yaydı. Biz gökyüzünden su  indirip, orada her faydalı nebattan çift çift bitirdik. 
11. İşte bunlar Allah'ınyarattıklarıdır. Şimdi (ey kâfirler!) O'ndan başkasının ne yarattığını bana gösterin!Hayır (gösteremezler)! Zalimler açık bir sapıklık içindedirler. 
12. Andolsun biz Lokman'a: Allah'a şükret! diyerek hikmet verdik. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin ki, Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, her türlü övgüye lâyıktır. 
13. Lokman, oğluna öğüt vererek: Yavrucuğum! Allah'a ortak koşma! Doğrusu şirk, büyük bir zulümdür, demişti. 
14. Biz insana, ana-babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. (İşte bunun için) önce bana, sonra da ana-babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır. 
15. Eğer onlar seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi (körü körüne) bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz ancak banadır. O zaman size, yapmış olduklarınızı haber veririm. 
16. (Lokman, öğütlerine devamla şöyle demişti:) Yavrucuğum! Yaptığın iş (iyilik veya kötülük), bir hardal tanesi ağırlığında bile olsave bu, bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu (senin karşına) getirir. Doğrusu Allah, en ince işleri görüp bilmektedir ve  her şeyden haberdardır. 
17. Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar, azmedilmeye değer işlerdir. 
18. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek  yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez. 
19.Yürüyüşünde tabiî ol, sesini alçalt. Unutma ki, seslerin en çirkini merkeplerin sesidir. 
20. Allah'ın, göklerde ve yerdeki (nice varlık ve imkânları) sizin emrinize  verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi? Yine de, insanlar içinde, -bilgisi, rehberi ve aydınlatıcı bir kitabı yokken- Allah  hakkında tartışan kimseler vardır. 
21. Onlara "Allah'ın indirdiğine uyun" dendiğinde: Hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız, derler. Ya şeytan; onları  alevli ateşin azabına çağırıyor idiyse! 
22. İyi davranışlar içinde kendini bütünüyle  Allah'a veren kimse, gerçekten en sağlam kulpa yapışmıştır. Zaten bütün işlerin sonu Allah'a varır. 
23. (Resûlüm!) İnkâr edenin inkârı seni üzmesin. Onların dönüşü ancak bizedir. İşte o zaman yaptıklarını kendilerine haber veririz. Allah kalplerde olanı şüphesiz çok iyi bilir. 
24. Onları biraz faydalandırır, sonra kendilerini ağır bir azaba sürükleriz. 
25. Andolsun ki onlara, "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan, mutlaka "Allah..." derler. De ki: (Öyleyse) övgü de yalnız Allah'a mahsustur, amaonların çoğu bilmezler. 
26. Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi Allah'ındır. Bilinmeli ki, asıl ganî ve övülmeye lâyık olan Allah'tır. 
27. Şayet yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de arkasından yedi deniz katılarak (mürekkep olsa) yine Allah'ın sözleri  (yazmakla) tükenmez. Şüphe yok ki Allah mutlak galip ve hikmet sahibidir. 
28. (İnsanlar!) Sizin yaratılmanız ve diriltilmeniz, ancak tek bir kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Unutulmasın ki, Allah her şeyi bilen ve görendir. 
29. Bilmez  misin ki Allah, geceyi gündüze ve gündüzü geceye katmaktadır. Güneşi ve ayı da  buyruğu altına almıştır. Bunların her biri belli bir vâdeye kadar hareketine devam  eder. Ve Allah, yaptıklarınızdan tamamen haberdardır.
30. Çünkü Allah, hakkın ta  kendisidir; O'ndan başka taptıkları ise hiç şüphesiz bâtıldır. Gerçekten Allah çok yüce, çok uludur. 
31. Size varlığının delillerini göstermesi için, Allah'ın lütfuyla gemilerin denizde yüzdüğünü görrmedin mi? Şüphesiz bunda, çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. 
32. Dağlar gibi dalgalar onları kuşattığı zaman,  dini tamamen Allah'a has kılarak (ihlâsla) O'na yalvarırlar. Allah onları karaya çıkararak kurtardığı vakit içlerinden bir kısmı orta yolu tutar. Zaten bizim âyetlerimizi, ancak nankör hâinler bilerek inkâr eder.
33. Ey İnsanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evlâdı, ne evlâdın babası nâmına bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin. Bilin ki, Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın  dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan, Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın. 
34. Kıyamet vakti hakkındaki bilgi, ancak Allah'ın katındadır. Yağmuru O yağdırır, rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Yine  hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Şüphesiz Allah, her şeyi bilendir, her şeyden  haberdardır.

hidayet akinci
00 20 12 472 14 93 akinci70@yahoo.com