MEZHEPLER VE DiNiMiZ

gasiye meali
esariler
mutezile
havaric
maturidiyye
sufiler
si`a (el isna asariye)
bahaiyye
ibadiyye
durziler
hristiyanlar
tansir cemaati
istisrak
baticilik
laiklik
masonluk
siyonistlik
yahudilik
islam tarihi
tevhidin manasi ve kisimlari
islam-iman ve rukunleri
kuran meali
bakara,beled,beyyine,buruc meali
casiye,cin,cuma meali
duha,duhan meali
enfal,en`am,enbiya meali
fatir,fatiha.fecr,felak
fetih,fil,furkan,fussilet
gasiye meali
hac,hadid,hakka,hasr,hicr
hucurat,hud,humeze meali
brahim ihlas ikra infitar insan
insikak insirah isra
kadir kaf kafirun kalem kamer
karia kasas kehf kevser
kiyamet kureys
leyl lokman
maide
maun mearic
muhammed
mutaffifin
mucadele muddesir
mulk mumin
muminin mumtehine
murselat muzzemmil
nahl nas nasr
naziat nebe necm
nisa nuh nur
rad rahman rum
sad saff saffat
sebe secde
sems suara sura
taha tahrim talak
tebbet tegabun tekasur
tekvir tevbe tin
tur
vakia
ameli mezheplerimiz

Gas‏iye Sûresi
Tefsir فçin Ayet Numaralar‎n‎ T‎klay‎n‎z
Mekke'de nazil olmu‏tur. 26 âyettir.
Ad‎n‎, ilk âyette geçen ve her ‏eyi saran, kaplayan, deh‏eti her ‏eye ula‏an kiyamet günü anlam‎na gelen "el-ga‏iye" kelimesinden al‎r.

Eûzübillâhimine‏‏eytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm
1. (Resûlüm!) Deh‏eti her ‏eyi kaplayan k‎yametin haberi sana geldi mi? 
2. O gün bir tak‎m yüzler zelildir, 
3.Durmadan çal‎‏‎r, (fakat bo‏una) yorulur, 
4. K‎zg‎n ate‏e girer. 
5. Onlara kaynar su p‎nar‎ndan içirilir. 
6. Onlar için kuru dikenden ba‏ka yemek yoktur, 
7. O ise ne besler ne de açl‎ً‎ giderir. 
8. O gün bir tak‎m yüzler de vard‎r ki, mutludurlar, 
9. (dünyadaki) çabalar‎ndan ho‏nut olmu‏lard‎r, 
10.Yüce bir cennettedirler. 
11.Orada bo‏ bir sِz i‏itmezler. 
12. Orada (cennette) devaml‎ akan bir p‎nar, 
13. Yükseltilmi‏ tahtlar, 
14.Konulmu‏ kadehler, 
 15. S‎ra s‎ra dizilmi‏ yast‎klar, 
 16. Serilmi‏ hal‎lar vard‎r. 
 17. (فnsanlar) devenin nas‎l yarat‎ld‎ً‎na, bakmazlar m‎? 
 18. Gًِe bakm‎yorlar m‎ nas‎l yükseltilmi‏? 
 19. Daًlar‎n nas‎l dikildiًine, bakmazlar m‎? 
 20. Yeryüzünün nas‎l yay‎ld‎ً‎na bir bakmazlar m‎? 
 21. O halde (Resûlüm), ًِüt ver. اünkü sen ancak ًِüt vericisin. 
 22. Onlar‎n üzerinde bir zorba deًilsin. 
 23. Ancak yüz çevirir inkâr ederse, 
 24. ف‏te ِylesini Allah en büyük azap ile cezaland‎r‎r. 
 25. قüphesiz onlar‎n dِnü‏ü sadece bizedir. 
 26. Sonra onlar‎n sorguya çekilmesi de sadece bize aittir.

hidayet akinci
00 20 12 472 14 93 akinci70@yahoo.com