MEZHEPLER VE DiNiMiZ

fatir,fatiha.fecr,felak
esariler
mutezile
havaric
maturidiyye
sufiler
si`a (el isna asariye)
bahaiyye
ibadiyye
durziler
hristiyanlar
tansir cemaati
istisrak
baticilik
laiklik
masonluk
siyonistlik
yahudilik
islam tarihi
tevhidin manasi ve kisimlari
islam-iman ve rukunleri
kuran meali
bakara,beled,beyyine,buruc meali
casiye,cin,cuma meali
duha,duhan meali
enfal,en`am,enbiya meali
fatir,fatiha.fecr,felak
fetih,fil,furkan,fussilet
gasiye meali
hac,hadid,hakka,hasr,hicr
hucurat,hud,humeze meali
brahim ihlas ikra infitar insan
insikak insirah isra
kadir kaf kafirun kalem kamer
karia kasas kehf kevser
kiyamet kureys
leyl lokman
maide
maun mearic
muhammed
mutaffifin
mucadele muddesir
mulk mumin
muminin mumtehine
murselat muzzemmil
nahl nas nasr
naziat nebe necm
nisa nuh nur
rad rahman rum
sad saff saffat
sebe secde
sems suara sura
taha tahrim talak
tebbet tegabun tekasur
tekvir tevbe tin
tur
vakia
ameli mezheplerimiz

FATIR SURESI

Mekke'de nazil olmu‏tur. 45 âyettir. 

Eûzübillâhimine‏‏eytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm
1. Gِkleri ve yeri yaratan, melekleri iki‏er, üçer, dِrder kanatl‎ elçiler yapan Allah'a hamdolsun. O, yaratmada dilediًi artt‎rmay‎ yapar. قüphesiz Allah, her ‏eye gücü yetendir. 
2. Allah'‎n insanlara açacaً‎ herhangi bir rahmeti tutup hapseden olamaz. O'nun tuttuًunu O'ndan sonra sal‎verecek de yoktur. O, üstündür, hikmet sahibidir. 
3. Ey insanlar! Allah'‎n size olan nimetini hat‎rlay‎n; Allah'tan ba‏ka size gِkten ve yerden r‎z‎k verecek bir yarat‎c‎ var m‎? O'ndan ba‏ka tanr‎ yoktur. Nas‎l oluyor da (tevhidden küfre) çevriliyorsunuz!
4. Eًer seni  yalanl‎yorlarsa (üzülme); senden ِnceki peygamberler de yalanlanm‎‏t‎r. Bütün i‏ler yaln‎zca Allah'a dِndürülecektir. 
5. Ey insanlar! Allah'‎n vâdi gerçektir, sak‎n dünya hayat‎ sizi aldatmas‎n ve o aldat‎c‎ (‏eytan) da Allah hakk‎nda sizi kand‎rmas‎n! 
6. اünkü ‏eytan, sizin dü‏man‎n‎zd‎r, siz de onu dü‏man say‎n. O, kendi taraftarlar‎n‎ ancak ate‏ ehlinden olmaya çaً‎r‎r. 
7. فnkâr edenler için ‏üphesiz çetin bir azap var, iman edip iyi i‏ler yapanlara da maًfiret ve büyük bir mükâfat vard‎r. 
8. Kِtü i‏i kendisine güzel gِsterilip de onu güzel gِren kimse (kِtülüًü hiç istemeyen kimseye benzer) mi? Allah dilediًini sap‎kl‎ًa yِneltir, dilediًini doًru yola iletir. O halde onlar için üzülerek kendini helak etme. Allah onlar‎n ne yapt‎klar‎n‎ biliyor. 
9. Rüzgârlar‎ gِnderip de bulutu harekete geçirenAllah't‎r. Biz onu ِlü bir bِlgeye gِndeririz de ِlümünden sonra topraًa onunla hayat veririz. ضlülerin yeniden dirilmesi de bِyle olacakt‎r. 
l0.Kim izzet ve ‏eref istiyor idiyse, bilsin ki, izzet ve ‏erefin hepsi Allah'‎nd‎r. O'na ancak güzel sِzler yükselir (ula‏‎r). Onlar‎ da Allah'a amel-i sâlih ula‏t‎r‎r. Kِtülüklerle tuzak kuranlara gelince, onlar için çetin bir azap vard‎r ve onlar‎n tuzaً‎ bozulur. 
11. Allah sizi  (ِnce) topraktan, sonra meniden yaratt‎. Sonra sizi çiftler (erkek-di‏i) k‎ld‎. O'nun bilgisi olmadan hiç bir di‏i ne gebe kal‎r ne de doًurur. Bir canl‎ya ِmür verilmesi de, onun ِmründen azalt‎lmas‎ da mutlaka bir kitaptad‎r. قüphesiz bunlar, Allah'a  kolayd‎r. 
12. فki deniz birbirine e‏it olmaz. Bu tatl‎d‎r, susuzluًu keser, içilmesi  kolayd‎r. قu da tuzludur, ac‎d‎r (boًaz‎ yakar). Hepsinden de taze et (bal‎k) yersiniz ve giyeceًiniz süs e‏yas‎ ç‎kar‎rs‎n‎z. Allah'‎n lütfundan (nasibinizi) aray‎p da ‏ükretmeniz için gemilerin, denizi yar‎p gittiًini gِrürsün. 
13. Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar; güne‏ ve ay‎ emri alt‎na alm‎‏t‎r. Her biri belirtilmi‏ bir süreye kadar ak‎p gider. ف‏te (bütün bunlar‎ yapan) Rabbiniz Allah't‎r. Mülk O'nundur. O'nu b‎rak‎p da kendilerine tapt‎klar‎n‎z ise, bir çekirdek kabuًuna bile sahip deًillerdir. 
14. Eًer onlar‎ (putlar‎) çaً‎r‎rsan‎z, sizin çaً‎rman‎z‎ i‏itmezler. Faraza i‏itseler bile, size cevap veremezler. K‎yamet günü de sizin ortak ko‏man‎z‎ reddederler. (Bu gerçeًi) sana, her ‏eyden haberi olan (Allah) gibi hiç kimse haber veremez.
15. Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve ِvülmeye lây‎k olan ancak O'dur. 16. Allah dilerse sizi yok eder ve yerinize yeni bir halk getirir. 
17. Bu da Allah'a güç bir ‏ey deًildir. 
18. Hiçbir günahkâr ba‏kas‎n‎n günah‎n‎ yüklenmez. Yükü (günah‎) aً‎r gelen kimse onu ta‏‎mak için (ba‏kas‎n‎) çaً‎rsa, bu çaً‎rd‎ً‎ akrabas‎ da olsa, onun yükünden bir ‏ey yüklenmez. Sen ancak gِrmeden Rablerinden korkanlar‎ ve namaz‎ k‎lanlar‎  uyarabilirsin. Kim temizlenirse o, kendi menfaatine temizlenmi‏ olur. Dِnü‏ Allah'ad‎r. 
19. Kِrle, gِren bir olmaz. 
20. Karanl‎kla ayd‎nl‎k da bir olmaz. 
21. Gِlge ile s‎cak da bir olmaz. 
22. Dirilerle ِlüler de bir olmaz. قüphesiz Allah, dilediًine i‏ittirir. Sen kabirlerdekilere i‏ittiremezsin! 
23. Sen sadece bir uyar‎c‎s‎n. 
24. Biz seni müjdeleyici ve uyar‎c‎ olarak hak ile gِnderdik. Her millet için mutlaka bir uyar‎c‎ bulunmu‏tur. 
25. Eًer seni yalanl‎yorlarsa (üzülme), onlardan ِncekiler de yalanlam‎‏lard‎. (Oysa ki) peygamberleri onlara aç‎k âyetler (mucizeler), sahifeler ve ayd‎nlat‎c‎ kitap getirmi‏lerdi.
26. Sonra ben,  o inkâr edenleri yakalad‎m. (Bak ki) cezam nas‎l oldu! 
27. Gِrmedin mi Allah gِkten su indirdi. Onunla renkleri çe‏it çe‏it meyveler ç‎kard‎k. Daًlardan (geçen)  beyaz, k‎rm‎z‎, degi‏ik renklerde ve simsiyah yollar (yapt‎k). 
28. فnsanlardan,  hayvanlardan ve davarlardan da yine bِyle türlü renkte olanlar var. Kullar‎ içinden ancak âlimler, Allah'tan (gereًince) korkar. قüphesiz Allah, daima üstündür, çok baً‎‏layand‎r. 
29. Allah'‎n kitab‎n‎ okuyanlar, namaz‎ k‎lanlar ve kendilerine verdiًimiz r‎z‎ktan (Allah için) gizli ve aç‎k sarfedenler, asla zarara uًramayacak bir kazanç umabilirler. 
30. اünkü Allah, onlar‎n mükâfatlar‎n‎ tam ِder ve lütfundanonlara fazlas‎n‎ da verir. قüphesiz O, çok baً‎‏layan, ‏ükrün kar‏‎l‎ً‎n‎ bol bol verendir. 
31. Sana vahyettiًimiz kitap, kendinden ِncekini (semavi kitaplar‎)doًrulay‎c‎ olarak gelen gerçektir. Allah, kullar‎n‎n (her halinden) haberdard‎r, gِrendir. 
32. Sonra Kitab'‎, kullar‎m‎z aras‎ndan seçtiklerimize verdik. Onlardan (insanlardan) kimi kendisine zulmeder, kimi ortadad‎r, kimi de Allah'‎n izniyle  hay‎rlarda ِne geçmek için yar‎‏‎r. ف‏te büyük fazilet budur. 
33. (Onlar‎n mükâfat‎), içine girecekleri Adn cennetleridir. Orada alt‎n bilezikler ve incilerle süslenirler. Orada giyecekleri elbiseleri de ipektir. 
34. (Cennette ‏ِyle) derler: Bizden tasay‎ gideren Allah'a hamdolsun. Doًrusu Rabbimiz çok baً‎‏layan, çok nimet verendir. 
35. O (Rab) ki lütfuyla bizi as‎l oturulacak yurda (cennete) yerle‏tirdi. Art‎k orada bize ne bir yorgunluk dokunacak ne de orada bize bir usanç gelecektir. 
36. فnkâr edenlere de cehennem ate‏i vard‎r. ضldürülmezler ki ِlsünler, cehennem azab‎ da onlara biraz olsun hafifletilmez. ف‏te biz, küfürde ileri giden her nankِrü bِyle cezaland‎r‎r‎z. 
37. Onlar orada: Rabbimiz! Bizi ç‎kar, (ِnce) yapt‎ً‎m‎z‎n yerine iyi i‏ler yapal‎m! diye feryad ederler. Size dü‏ünecek kimsenin dü‏ünebileceًi kadar bir ِmür vermedik mi? Size uyar‎c‎ da gelmedi mi? (Niçin inanmad‎n‎z?) قimdi tad‎n (azab‎)! Zalimlerin yard‎mc‎s‎ yoktur. 
38. Allah, gِklerin ve yerin gayb‎n‎ bilir. O, kalplerin içinde ne varsa onu da hakk‎yla bilendir. 
39. Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur. Onun için kim inkâr ederse, inkâr‎ kendi zarar‎nad‎r. Kâfirlerin küfrü, Rableri kat‎nda kendileri için ancak gazab‎ artt‎r‎r. Kâfirlerin küfrü, kendilerine ziyandan ba‏ka bir ‏ey getirmez. 
40. De ki: Allah'‎b‎rak‎p da tapt‎ً‎n‎z, ortaklar‎n‎z‎ gِrdünüz mü? Gِsterin bana! Onlar yerdeki hangi ‏eyi yaratt‎lar! Yoksa onlar‎n gِklerde mi bir ortakl‎klar‎ var! Yahut biz onlara, (bu hususta) bir kitap m‎ verdik de onlar, o kitaptaki bir delile dayan‎yorlar? Hay‎r! O zalimler birbirlerine, aldatmadan ba‏ka bir ‏ey vâdetmiyorlar. 
41. قüphesiz Allah gِkleri ve yeri, nizamlar‎ bozulmas‎n diye tutuyor. Andolsun ki onlar‎n nizam‎ eًerbir bozulursa, kendisinden ba‏ka hiç kimse onlar‎ tutamaz. قüphesiz O, halîmdir, çok baً‎‏lay‎c‎d‎r. 
42. Kendilerine bir uyar‎c‎ (peygamber) gelirse, herhangi bir  milletten daha çok doًru yolda olacaklar‎na dair bütün güçleriyle Allah'a yemin etmi‏lerdi. Fakat onlara uyar‎c‎ (Muhammed) gelince, bu, onlar‎n haktan uzakla‏malar‎ndan ba‏ka bir ‏eyi artt‎rmad‎. 
43. اünkü onlar yeryüzünde büyüklük tasl‎yor ve kِtü tuzaklar kuruyorlard‎. Halbuki ki‏i kazd‎ً‎ kuyuya kendi dü‏er. Onlarِncekilerin kanunundan (onlara uygulanandan) ba‏kas‎n‎ m‎ bekliyorlar? Allah'‎n kanununda asla bir deًi‏me bulamazs‎n, Allah'‎n kanununda kesinlikle bir sapma da bulamazs‎n. 
44. Bunlar yeryüzünde gezip de kendilerinden ِncekilerin sonunun nas‎l olduًunu gِrmediler mi? Halbuki onlar, bunlardan daha güçlü idiler. Ne gِklerde ne de yerde Allah'‎ âciz b‎rakacak bir güç vard‎r. O, bilendir, güçlüdür. 
45.  Eًer Allah, yapt‎klar‎ yüzünden insanlar‎ (hemen) cezaland‎rsayd‎, yeryüzünde  hiçbir canl‎ yarat‎k b‎rakmazd‎. Fakat Allah, onlar‎ belirtilmi‏ bir süreye kadar erteliyor. Vakitleri gelince (gerekeni yapar). Ku‏kusuz Allah, kullar‎n‎ gِrrmektedir.

Fatiha Suresi

 

Mekke'de inmi‏tir. 7 ayettir. Kur'an'‎n ilk süresi olduًu için aç‎‏ yapan, açan manas‎na "Fatiha" denilmi‏tir.

1. Rahmân ve Rahîm olan Allah'‎n ismiyle.
2. Hamd o âlemlerin Rabbi,
3. O Rahmân ve Rahim,
4- O, din gününün maliki Allah'‎n.
5- Ancak sana ederiz kulluًu, ibadeti ve ancak senden dileriz yard‎m‎, inayeti. (Ya Rab!).
6- Hidayet eyle bizi doًru yola,
7- O kendilerine nimet verdiًin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uًram‎‏lar‎n ve o sapm‎‏lar‎n yoluna deًil.
 

Fecr Suresi

Mekke'de nazil olmu‏tur. 30 âyettir. Fecr, tan yerinin aًarmas‎ ve ‏afak manas‎na gelir.
Eûzübillâhimine‏‏eytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm
 1. Andolsun Fecre , 
 2. On geceye , 
 3.اifte ve teke, 
 4. (her ‏eyi karanl‎ً‎ ile) ِrttüًü an geceye 
 5.Bunlarda ak‎l sahibi için elbette birer yemin (deًeri) vard‎r. 
 6. Gِrmedin mi, Rabbin ne yapt‎ آd kavmine? 
 7. Direkleri (yüksek binalar‎) olan, فrem ‏ehrine? 
 8.Ki ülkeler içinde onun benzeri yarat‎lmam‎‏t‎ , 
 9.O vadide kayalar‎ yontan Semûd kavmine? 
10.Kaz‎klar (çad‎rlar, ordular) sahibi Firavun'a? 
11. Ki onlar‎n hepsi ülkelerinde azg‎nl‎k ettiler. 
12.Oralarda kِtülüًü çoًaltt‎lar. 
13.Bu yüzden Rabbin onlar‎n üstüne azap kamç‎s‎ yaًd‎rd‎. 
14.اünkü Rabbin (her an) gِzetlemededir. 
15. فnsan var ya, Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda bulunduًunda ve bol nimet verdiًinde "Rabbim bana ikram etti" der. 
16. Onu imtihan edip r‎zk‎n‎ daraltt‎ً‎nda ise "Rabbim beni ِnemsemedi" der. 
17. Hay‎r! Doًrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz, 
18. Yoksulu yedirmeye birbirinizi te‏vik etmiyorsunuz, 
19. Haram helâl demeden miras‎ yiyorsunuz. 
20. Mal‎ a‏‎r‎ biçimde seviyorsunuz. 
21. Ama yeryüzü parça parça dِküldüًü, 
22. Rabbin(in emri) geldiًi ve melekler saf saf dizildiًi zaman (her ‏ey ortaya ç‎kacakt‎r). 
23. O gün cehennem getirilir, insan yapt‎klar‎n‎ birer birer hat‎rlar. Fakat bu hat‎rlaman‎n ne faydas‎ var! 
24. (ف‏te o zaman insan:) "Ke‏ke bu hayat‎m için bir ‏eyler yap‎p gِnderseydim!" der. 
25. Art‎k o gün, Allah'‎n edeceًi azab‎ kimse edemez. 
26. 0'nun vuracaً‎ baً‎ kimse vuramaz. 
27. Ey huzura kavu‏mu‏ insan! 
28. Sen O'ndan ho‏nut, O da senden ho‏nut olarak Rabbine dِn. 
29. (Seçkin) kullar‎m aras‎na kat‎l, 
30. Ve cennetime gir! 

Felak Suresi
 
Mekke'de nazil olmu‏tur. 5 ayettir. Felak, sabah manas‎na geldiًi gibi yarmak manas‎na da gelir. Bundan sonra gelen Nâs suresiyle birlikte ikisine "iki koruyucu" anlam‎na "muavvizeteyn" denir. Bu surelerin ‏ifa maksad‎yla okunduًuna dair hadisler vard‎r.
Eûzübillâhimine‏‏eytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm
1. De ki:"Ben aًaran sabah‎n Rabbine s‎ً‎n‎r‎m, 
2. Yaratt‎ً‎ ‏eylerin ‏errinden, 
3. Karanl‎ً‎ çِktüًü zaman gecenin ‏errinden, 
4. Ve düًümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin ‏errinden , 
5. Ve k‎skand‎ً‎ vakit k‎skanç ki‏inin ‏errinden sabah‎n Rabbine s‎ً‎n‎r‎m!

hidayet akinci
00 20 12 472 14 93 akinci70@yahoo.com