MEZHEPLER VE DiNiMiZ

duha,duhan meali
esariler
mutezile
havaric
maturidiyye
sufiler
si`a (el isna asariye)
bahaiyye
ibadiyye
durziler
hristiyanlar
tansir cemaati
istisrak
baticilik
laiklik
masonluk
siyonistlik
yahudilik
islam tarihi
tevhidin manasi ve kisimlari
islam-iman ve rukunleri
kuran meali
bakara,beled,beyyine,buruc meali
casiye,cin,cuma meali
duha,duhan meali
enfal,en`am,enbiya meali
fatir,fatiha.fecr,felak
fetih,fil,furkan,fussilet
gasiye meali
hac,hadid,hakka,hasr,hicr
hucurat,hud,humeze meali
brahim ihlas ikra infitar insan
insikak insirah isra
kadir kaf kafirun kalem kamer
karia kasas kehf kevser
kiyamet kureys
leyl lokman
maide
maun mearic
muhammed
mutaffifin
mucadele muddesir
mulk mumin
muminin mumtehine
murselat muzzemmil
nahl nas nasr
naziat nebe necm
nisa nuh nur
rad rahman rum
sad saff saffat
sebe secde
sems suara sura
taha tahrim talak
tebbet tegabun tekasur
tekvir tevbe tin
tur
vakia
ameli mezheplerimiz

Duha Suresi

Mekke'de nazil olmu‏tur. 11 âyettir. Duhâ, ku‏luk vakti demektir. Sûre ad‎n‎ ilk ayette geçen bu kelimeden al‎r.
Eûzübillâhimine‏‏eytânirracîm 
Bismillâhirrahmânirrahîm
 1. Andolsun ku‏luk vaktine 
 2. Ve sükûna erdiًinde geceye ki, 
 3. Rabbin seni b‎rakmad‎ ve sana dar‎lmad‎. 
 4. Gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hay‎rl‎d‎r. 
 5. Pek yak‎nda Rabbin sana verecek de ho‏nut olacaks‎n. 
 6. O, seni yetim bulup bar‎nd‎rmad‎ m‎? 
 7. قa‏‎rm‎‏ bulup da yol gِstermedi mi? 
 8. Seni fakir bulup zengin etmedi mi? 
 9. ضyleyse yetimi sak‎n ezme. 
10. El aç‎p isteyeni de sak‎n azarlama. 
11. Ve Rabbinin nimetini minnet ve ‏ükranla an.

Duhan Suresi

Mekke'de nazil olmu‏tur. 59 âyettir. Ad‎n‎, onuncu ayette geçen ve duman manas‎na gelen "duhân" kelimesinden alm‎‏t‎r.
Eûzübillâhimine‏‏eytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm
1. Hâ. Mîm. 
2. Apaç‎k olan Kitab'a andolsun ki, 
3. Biz onu (Kur'an'‎) mübarek bir gecede indirdik. Ku‏kusuz biz uyar‎c‎y‎zd‎r. 
4. Her hikmetli i‏e o gecede hükmedilir. 
5. (Yani) kat‎m‎zdan (verilen her) emir. اünkü biz, peygamberler gِndermekteyiz. 
6. Senin Rabb'inin ac‎mas‎ gereًi olarak (gِnderdiyimiz elçilere o gece emirlerimizi bir bir aç‎klar,vahiylerimizi bildiririz) .Doًrusu o i‏itendir ,bilendir. 
7. Eًer kesin olarak inan‎yorsan‎z (bilin ki Allah), gِklerin, yerin ve ikisi aras‎nda bulunanlar‎n Rabbidir. 
8. O'ndan ba‏ka ilâh yoktur. (Her ‏eyi O) diriltir ve ِldürür. Sizin de Rabbiniz,  ِnceki atalar‎n‎z‎n da Rabbidir. 
9. Fakat onlar, ‏üphe içinde eًlenip duruyorlar. 
10. قimdi sen, gًِün, aç‎k bir duman ç‎karacaً‎ günü gِzetle. 
11. Duman insanlar‎ bürüyecektir. Bu, elem verici bir azapt‎r. 
12. (ف‏te o zaman insanlar:) Rabbimiz! Bizden azab‎ kald‎r. Doًrusu biz art‎k inan‎yoruz (derler). 
13. Nerede onlarda ًِüt almak? Oysa kendilerine gerçeًi aç‎klayan bir elçi  gelmi‏ti. 
14. Sonra ondan yüz çevirdiler ve: Bu, ًِretilmi‏ bir deli! dediler. 
15. Biz azab‎ birazc‎k kald‎racaً‎z, ama siz yine (eski halinize) dِneceksiniz. 
16. Fakat biz büyük bir ‏iddetle yakalayacaً‎m‎z gün, kesinlikle intikam‎m‎z‎ al‎r‎z. 
17. Andolsun, kendilerinden ِnce biz, Firavun'un kavmini de imtihan etmi‏tik. Onlara ‏erefli bir elçi geldi.(قِyle diyerek) 
18."Allah'‎n kullar‎! Bana gelin! اünkü ben size (gِnderilmi‏) güvenilir bir resûlüm" 
19. Allah'a kar‏‎ ululuk taslamay‎n. اünkü ben size apaç‎k bir delil getiriyorum. 
20. Ben, beni ta‏laman‎zdan, benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a s‎ً‎nd‎m. 
21. Eًer bana inanmazsan‎z, hiç deًilse yan‎mdan uzakla‏‎n. 
22. Bunun üzerine Musa: Bunlar suç i‏leyen bir toplumdur, diye Rabbine arzetti. 
23. Allah, O halde kullar‎m‎ geceleyin yola ç‎kar. اünkü takip edileceksiniz, buyurdu. 
24. Denizi aç‎k halde b‎rak. اünkü onlar boًulacak bir ordudur. 
25. Onlar geride nice ‏eyler b‎rakt‎lar; bahçeler,çeimeler, 
26. Ekinler, güzel konaklar, 
27. Ve zevkü sefa sürdükleri nice nimetler! 
28. ف‏te bِylece biz de onlar‎ ba‏ka bir topluma miras b‎rakt‎k. 
29. Gِk ve yer onlar‎n ard‎ndan aًlamad‎; onlara mühlet de verilmedi. 
30.Andolsun biz, فsrailoًullar‎n‎ o alçalt‎c‎ azaptan kurtard‎k. 
31. Yani Firavun'dan. اünkü o bir zorba idi, a‏‎r‎ gidenlerdendi. 
32. Andolsun biz فsrailoًullar‎na, bilerek, (kendi zamanlar‎nda) âlemlerin üstünde bir imtiyaz verdik. 
33. Onlara, içinde aç‎k bir imtihan bulunan i‏aretler verdik. 
34. Onlar (mü‏rikler) diyorlar ki: 
35."فlk ِlümümüzden sonra bir ‏ey yoktur. Biz diriltilecek deًiliz." 
36." Doًru sِylüyorsan‎z, atalar‎m‎z‎ getirin." 
37. Bunlar m‎ daha hay‎rl‎, yoksa Tübba' kavmi ile onlardan ِncekiler mi? Onlar‎ yok ettik, çünkü onlar suçlu idiler. 
38. Biz gِkleri, yeri ve bunlar aras‎nda bulunanlar‎, oyun ve eًlence olsun diye yaratmad‎k. 
39. Onlar‎ sadece gerçek bir sebeple yaratt‎k. Fakat onlar‎n çoًu bilmiyorlar.
40. قüphesiz (hakk‎ bât‎ldan ay‎ran) hüküm günü, hepsinin bir arada bulu‏acaً‎ gündür. 
41. O gün, dostun dosta hiçbir faydas‎ olmaz, kendilerine yard‎m da edilmez. 
42. Ancak Allah'‎n merhamet ettiًi kimseler bِyle deًildir. قüphesiz O, üstündür, merhametlidir. 
43. قüphesiz zakkum aًac‎, 
44.Günahkârlar‎n yemeًidir. 
45. O, kar‎nlarda maden eriyiًi kaynar. 
46.S‎cak suyun kaynamas‎ gibi . 
47. (Allah zebânilere emreder): Tutun onu! Cehennemin ortas‎na sürükleyin! 
48. Sonra ba‏‎na azap olarak kaynar su dِkün! 
49. (Ve deyin ki:) Tat bakal‎m. Hani sen kendince üstündün, ‏erefliydin! 
50.ف‏te bu, ‏üphelenip durduًunuz ‏eydir. 
51. Müttakîler ise hakikaten güvenilir bir makamdad‎rlar. 
52. Bahçelerde ve p‎nar ba‏lar‎ndad‎rlar. 
53. فnce ipekten ve parlak atlastan giyerek kar‏‎l‎kl‎ otururlar. 
54. ف‏te bِyle. Bunun yan‎s‎ra biz onlar‎, iri gِzlü hûrilerle evlendiririz. 
55. Orada, güven içinde (canlar‎n‎n çektiًi) her meyveyi isterler. 
56. فlk tatt‎klar‎ ِlüm d‎‏‎nda, orada art‎k ِlüm tatmazlar. Ve Allah onlar‎ cehennem azab‎ndan korumu‏tur (sürekli hayata kavu‏mu‏lard‎r). 
57. (Bunlar) Rabbinden bir lütuf olarak (verilmi‏tir). ف‏te büyük kurtulu‏ budur. 
58. Biz onu (Kur'an'‎), ًِüt alalar diye senin dilinde indirerek kolayca anla‏‎lmas‎n‎ saًlad‎k. 
59. (Yine de inanmayanlar‎n ba‏lar‎na gelecekleri) bekle; onlar da beklemektedirler.

hidayet akinci
00 20 12 472 14 93 akinci70@yahoo.com