MEZHEPLER VE DiNiMiZ

casiye,cin,cuma meali
esariler
mutezile
havaric
maturidiyye
sufiler
si`a (el isna asariye)
bahaiyye
ibadiyye
durziler
hristiyanlar
tansir cemaati
istisrak
baticilik
laiklik
masonluk
siyonistlik
yahudilik
islam tarihi
tevhidin manasi ve kisimlari
islam-iman ve rukunleri
kuran meali
bakara,beled,beyyine,buruc meali
casiye,cin,cuma meali
duha,duhan meali
enfal,en`am,enbiya meali
fatir,fatiha.fecr,felak
fetih,fil,furkan,fussilet
gasiye meali
hac,hadid,hakka,hasr,hicr
hucurat,hud,humeze meali
brahim ihlas ikra infitar insan
insikak insirah isra
kadir kaf kafirun kalem kamer
karia kasas kehf kevser
kiyamet kureys
leyl lokman
maide
maun mearic
muhammed
mutaffifin
mucadele muddesir
mulk mumin
muminin mumtehine
murselat muzzemmil
nahl nas nasr
naziat nebe necm
nisa nuh nur
rad rahman rum
sad saff saffat
sebe secde
sems suara sura
taha tahrim talak
tebbet tegabun tekasur
tekvir tevbe tin
tur
vakia
ameli mezheplerimiz

Casiye Suresi 

Mekke'de nazil olmu‏tur. 37 âyettir. Ad‎n‎, 28. âyette geçen ve k‎yamette diz üstü çِkenleri anlatan "câsiye"den alm‎‏t‎r. Bu sûreye ‏eriât ve dehr sûresi de denilmi‏tir.

Eûzübillâhimine‏‏eytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm
1.Hâ. Mîm. 
2. Kitap, azîz ve hakîm olan Allah taraf‎ndan indirilmi‏tir. 
3. قüphesiz gِklerde ve yerde inananlar için birçok âyetler vard‎r. 
4. Sizin yarat‎l‎‏‎n‎zda ve yeryüzünde yayd‎ً‎ canl‎larda, kesin olarak inanan bir toplum için ibret verici i‏aretler vard‎r. 
5. Gecenin ve gündüzün deًi‏mesinde, Allah'‎n gِkten indirmi‏ olduًu r‎z‎kta ve ِlümünden sonra yeri onunla diriltmesinde, rüzgârlar‎ deًi‏ik  yِnlerden estirmesinde, akl‎n‎ kullanan toplum için dersler vard‎r. 
6. ف‏te sana gerçek olarak okuduًumuz bunlar Allah'‎n âyetleridir. Art‎k Allah'tan ve O'nun âyetlerinden sonra hangi sِze inanacaklar? 
7. Vay haline, her yalanc‎ ve günahkâr ki‏inin! 
8. O, Allah'‎n kendisine okunan âyetlerini i‏itir de sonra büyüklük taslayarak sanki  hiç onlar‎ duymam‎‏ gibi (küfründe) direnir. ف‏te onu ac‎ bir azap ile müjdele! 
9. (O) âyetlerimizden bir ‏ey ًِrendiًi zaman onlarla alay eder. Onlar için alçalt‎c‎ bir azap vard‎r! 
10. ضtelerinde de cehennem vard‎r. Kazand‎klar‎ ‏eyler de, Allah'‎ b‎rak‎p   edindikleri dostlar da onlara hiçbir fayda vermez. Büyük azap onlarad‎r. 
11. ف‏te bu Kur'an bir hidayettir. Rablerinin âyetlerini inkâr edenlere gelince, onlaraen kِtüsünden, elem verici bir azap vard‎r. 
12. Allah o (yüce) varl‎kt‎r ki, emri gereًince içinde gemilerin yüzmesi ve lütfedip
verdiًi r‎zk‎ araman‎z için ve de ‏ükredesiniz diye denizi size haz‎r hale getirmi‏tir. 
13. O, gِklerde ve yerde ne varsa hepsini, kendi kat‎ndan size boyun eًdirmi‏tir. Elbette bunda dü‏ünen bir toplum için ibretler vard‎r. 
14. فman edenlere sِyle: Allah'‎n (ceza) günlerinin geleceًini ummayanlar‎ baً‎‏las‎nlar. اünkü Allah her toplumu, yapt‎ً‎na gِre cezaland‎racakt‎r. 
15. Kim iyi i‏ yaparsa faydas‎ kendinedir, kim de kِtülük yaparsa zarar‎ yine  kendinedir. Sonra Rabbinize dِndürüleceksiniz. 
16. Andolsun ki biz, فsrailoًullar‎na Kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onlar‎
güzel r‎z‎klarla besledik ve onlar‎ dünyalara üstün k‎ld‎k. 
17. Din konusunda onlara aç‎k deliller verdik. Ama onlar kendilerine ilim geldikten sonra, aralar‎ndaki çekememezlik yüzünden ayr‎l‎ًa dü‏tüler. قüphesiz Rabbin,  ayr‎l‎ًa dü‏tükleri ‏eyler hakk‎nda k‎yamet günü aralar‎nda hüküm verecektir. 
18. Sonra da seni din konusunda bir ‏eriat sahibi k‎ld‎k. Sen ona uy; bilmeyenlerin isteklerine uyma. 
19. اünkü onlar, Allah'a kar‏‎ sana hiçbir fayda vermezler. Doًrusu zalimler birbirlerinin dostlar‎d‎r; Allah da takvâ sahiplerinin dostudur. 
20. Bu (Kur'an), insanlar için basiret nurlar‎, kesin olarak inanan bir toplum için hidayet ve rahmettir. 
21. Yoksa kِtülük i‏leyenler ِlümlerinde ve saًl‎klar‎nda kendilerini, inan‎p iyi  ameller i‏leyen kimseler ile bir mi tutacaً‎m‎z‎ sand‎lar? Ne kِtü hüküm veriyorlar! 
22. Allah, gِkleri ve yeri yerli yerince yaratm‎‏t‎r. Bِylece herkes kazanc‎na gِrekar‏‎l‎k gِrür. Onlara haks‎zl‎k edilmez. 
23. Hevâ ve hevesini tanr‎ edinen ve Allah'‎n (kendi kat‎ndaki) bir bilgiye gِre sapt‎rd‎ً‎, kulaً‎n‎ ve kalbini mühürlediًi, gِzünün üstüne de perde çektiًi kimseyi gِrdün mü? قimdi onu Allah'tan ba‏ka kim doًru yola eri‏tirebilir? Hâla ibret almayacak m‎s‎n‎z? 
24. Dediler ki: Hayat ancak bu dünyada ya‏ad‎ً‎m‎zd‎r. ضlürüz ve ya‏ar‎z. Bizi ancak zaman helâk eder. Bu hususta onlar‎n hiçbir bilgisi de yoktur. Onlar sadece  zanna gِre hüküm veriyorlar. 
25. Onlara aç‎kça âyetlerimiz okunduًu zaman: Doًru sِzlü iseniz atalar‎m‎z‎  getirin, demelerinden ba‏ka delilleri yoktur. 
26. De ki: Allah sizi diriltir, sonra ِldürür. Sonra sizi ‏üphe gِtürmeyen k‎yamet gününde biraraya toplar. Fakat insanlar‎n çoًu bilmezler.
27. Gِklerin ve yerin mülkü Allah'‎nd‎r. K‎yametin kopacaً‎ gün var ya, i‏te o gün bât‎la sapanlar hüsrana uًrayacaklard‎r. 
28. O gün her ümmeti, diz çِkmü‏ gِrürsün. Her ümmet kendi kitab‎na çaً‎r‎l‎r,  (onlara ‏ِyle denilir:) "Bu gün, yapt‎klar‎n‎zla cezaland‎r‎lacaks‎n‎z!" 
29. "Bu, yüzünüze kar‏‎ gerçeًi sِyleyen kitab‎m‎zd‎r. اünkü biz, yapt‎klar‎n‎z‎ kaydediyorduk." 
30. فnan‎p iyi i‏ler yapanlara gelince, Rableri onlar‎ rahmetine kabul eder. ف‏te apaç‎k kurtulu‏ budur. 
31. Ama inkâr edenlere gelince onlara: آyetlerim size okunmu‏, siz de büyüklenip suçlu bir toplum olmu‏tunuz, deًil mi? denilir. 
32. "Allah'‎n vâdi gerçektir, k‎yamet gününde ‏üphe yoktur" dendiًi zaman: K‎yametin ne olduًunu bilmiyoruz onun bir tahminden ibaret olduًunu san‎yoruz, (onun hakk‎nda) kesin bir bilgi elde etmi‏ deًiliz, demi‏tiniz. 
33. Yapt‎klar‎n‎n kِtülükleri onlara gِrünmü‏, alay edip durduklar‎ ‏ey onlar‎ ku‏atm‎‏t‎r. 
34. Denilir ki: Bu güne kavu‏acaً‎n‎z‎ unuttuًunuz gibi biz de bugün sizi unuturuz. Yeriniz ate‏tir, yard‎mc‎lar‎n‎z da yoktur! 
35. Bunun bِyle olmas‎n‎n sebebi ‏udur: Siz Allah'‎n âyetlerini alaya ald‎n‎z, dünya hayat‎ sizi aldatt‎. Art‎k bugün ate‏ten ç‎kar‎lmayacaklard‎r ve onlar‎n (Allah'‎) ho‏nut etmeleri de istenmeyecektir. 
36. Hamd, gِklerin Rabbi, yerin Rabbi bütün âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. 
37. Gِklerde ve yerde azamet yaln‎z O'nundur. O, azîzdir, hakîmdir. 

Cin Suresi
Mekke'de nazil olmu‏tur. 28 âyettir. Cinlerin Kur'an dinleyip hidayete geldikleri anlat‎ld‎ً‎ndan sûre bu ismi alm‎‏t‎r.
Eûzübillâhimine‏‏eytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm
l. De ki: Cinlerden bir topluluًun dinleyip de ‏ِyle sِyledikleri bana vahyolunmu‏tur: Gerçekten biz, hârikulâde güzel bir Kur'an dinledik . 
2. Doًru yola iletiyor, ona iman ettik. Kimseyi Rabbimize asla ortak ko‏mayacaً‎z. 
3. Hakikat ‏u ki, Rabbimizin ‏ân‎ çok yücedir. O, ne e‏ ne de çocuk edinmi‏tir. 
4. Doًrusu bizim beyinsiz olan‎m‎z (iblis veya azg‎n cinler), Allah hakk‎nda peka‏‎r‎ yalanlar uyduruyormu‏. 
5. Halbuki biz, gerek insanlar gerekse cinler Allah hakk‎nda asla yalansِylemezler, sanm‎‏t‎k. 
6. قu da gerçek ki, insanlardan baz‎ kimseler, cinlerden baz‎ kimselere s‎ً‎n‎rlard‎ da, onlar‎n ta‏k‎nl‎klar‎n‎ artt‎r‎rlard‎. 
7. Onlar da sizin sand‎ً‎n‎z gibi, Allah'‎n hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceًini   sanm‎‏lard‎. 
8. Doًrusu biz (cinler), gًِü yoklad‎k, fakat onu sert bekçilerle, alev huzmeleriyle doldurulmu‏ bulduk. 
9. Halbuki, (daha ِnce) biz onun baz‎ k‎s‎mlar‎nda (haber) dinlemek için oturacak yerler (bulup) oturuyorduk; fakat ‏imdi kim dinlemek isterse, kendisini gِzetleyen  bir alev huzmesi buluyor. 
10. Bilmiyoruz, yeryüzündekilere kِtülük mü murat edildi, yoksa Rableri onlara bir hay‎r m‎ diledi? 
11. Gerçekten biz, -kimimiz sâlih ki‏iler, kimimiz ise bunlardan a‏aً‎da olmak  üzere- türlü türlü yollar tutmu‏tuk. 
12.  قu gerçeًi ‏üphesiz anlad‎k ki, biz  yeryüzünde bulunsak da Allah'‎ âciz b‎rakamayacaً‎z, ba‏ka yere kaçmakla da elinden kurtulamayacaً‎z. 
13. Doًrusu biz, o hidayeti (Kur'an'‎) i‏itince ona iman ettik. Kim Rabbine iman ederse, art‎k ne bir (ecrinin) eksikliًe uًrat‎lmas‎ndan ne de haks‎zl‎k edilmesinden korkar. 
14. فçimizde, (Allah'a) teslimiyet gِsterenler de var, hak yoldan sapanlar da var. Teslimiyet gِsteren kimseler, doًru yolu arayanlard‎r. 
15. Hak yoldan sapanlara gelince, onlar cehenneme odun olmu‏lard‎r. 
16. قayet doًru yolda gitselerdi,onlara bol su verirdik. 
17. Bu hususta kendilerini denememiz için , Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, (Rabbin) onu gitgide artan çetin bir azaba uًrat‎r.
18. Mescidler ‏üphesiz Allah'‎nd‎r. O halde, Allah ile birlikte kimseye yalvarmay‎n (ve kulluk etmeyin). 
19. Allah'‎n kulu, O'na yalvarmaya (namaza) kalk‎nca, neredeyse onun etraf‎nda keçe gibi birbirlerine geçeceklerdi. 
20. (Resûlüm!) De ki: Ben ancak Rabbime yalvar‎r‎m ve O'na kimseyi ortak ko‏mam. 
21. De ki: Doًrusu ben (kendi ba‏‎ma) size ne zarar verme ne de fayda saًlama gücüne sahibim. 
22. De ki: Gerçekten (bana bir kِtülük dilerse) Allah'a kar‏‎ beni kimse himayeedemez, O'ndan ba‏ka s‎ً‎nacak kimse de bulamam. 
23. (Benim yapt‎ً‎m) ancak Allah kat‎ndan olan‎, O'nun gِnderdiklerini tebliًdir. Art‎k kim Allah ve Resûlüne kar‏‎ gelirse, bilsin ki ona, (kendi gibilerle birlikte) içinde ebedî kalacaklar‎ cehennem ate‏i vard‎r. 
24. Sonunda, tehdit edilip durduklar‎n‎ (azab‎, k‎yameti) gِrdükleri zaman, kim yard‎mc‎ olma bak‎m‎ndan daha güçsüz ve say‎ca daha az imi‏, bileceklerdir. 
25. De ki: Tehdit edilegeldiًiniz (azap), yak‎n m‎d‎r, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyar, ben bilmem. 
26. O bütün gِrülmeyenleri bilir. S‎rlar‎na kimseyi muttali k‎lmaz; 
27. Ancak, (bildirmeyi) dilediًi peygamber bunun d‎‏‎ndad‎r. اünkü O, bunun ِnünden ve ard‎ndan gِzcüler salar, 
28. Ki bِylece onlar‎n (peygamberlerin), Rablerinin gِnderdiklerini hakk‎yla tebliً ettiklerini bilsin. (Allah) onlar‎n nezdinde olup bitenleri çepeçevre ku‏atm‎‏ ve her ‏eyi bir bir saym‎‏t‎r (kaydetmi‏tir)

Cum'a Suresi

Medine'de nazil olmu‏tur. 11 âyettir. Ad‎n‎ 9. âyette geçen "cum'a" kelimesinden alm‎‏t‎r.
Eûzübillâhimine‏‏eytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm
1. Gِklerde ve yerde olanlar‎n hepsi, mülkün sahibi, eksiklikten münezzeh, azîz ve hakîm olan Allah'‎ tesbih eder. 
2. اünkü ümmîlere içlerinden, kendilerine âyetlerini okuyan, onlar‎ temizleyen, onlara Kitab'‎ ve hikmeti ًِreten bir peygamber gِnderen O'dur. Ku‏kusuz onlar ِnceden apaç‎k bir sap‎kl‎k içindeydiler. 
3. (Peygamberi) müminlerden henüz kendilerine kat‎lmam‎‏ bulunan diًer insanlara da gِndermi‏tir. O, azîzdir, hakîmdir. 
4. Bu, Allah'‎n lütfudur. Onu dilediًine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. 
5. Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerce kitap ta‏‎yan merkebin durumu gibidir. Allah'‎n âyetlerini yalanlam‎‏ olan kavmin durumu ne kِtüdür! Allah, zalimler topluluًunu doًru yola iletmez. 
6. De ki: Ey yahudiler! Bütün insanlar deًil de, yaln‎z, kendinizin Allah'‎n dostlar‎
olduًunuzu iddia ediyorsan‎z, bunda da samimi iseniz, haydi ِlümü temenni edin  (bakal‎m)! 
7. Ama onlar, ِnceden yapt‎klar‎ndan dolay‎ ِlümü asla temenni etmezler. Allah, zalimleri çok iyi bilir. 
 8. De ki: Sizin kendisinden kaçt‎ً‎n‎z ِlüm, muhakkak sizi bulacakt‎r. Sonra da gِrüleni ve gِrülmeyeni bilen Allah'a dِndürüleceksiniz de O size bütün  yapt‎klar‎n‎z‎ haber verecektir. 
 9. Ey iman edenler! Cuma günü namaza çaً‎r‎ld‎ً‎ (ezan okunduًu) zaman, hemen Allah'‎ anmaya ko‏un ve al‎‏ veri‏i b‎rak‎n. Eًer bilmi‏ olsan‎z, elbette bu,sizin için daha hay‎rl‎d‎r. 
10. Namaz k‎l‎n‎nca art‎k yeryüzüne daً‎l‎n ve Allah'‎n lütfundan isteyin. Allah'‎ çok zikredin; umulur ki kurtulu‏a erersiniz. 
11. Onlar bir ticaret ve eًlence gِrdükleri zaman hemen daً‎l‎p ona giderler ve seni ayakta b‎rak‎rlar. De ki: Allah'‎n yan‎nda bulunan, eًlenceden ve ticaretten daha yararl‎d‎r. Allah, r‎z‎k verenlerin en hay‎rl‎s‎d‎r.

hidayet akinci
00 20 12 472 14 93 akinci70@yahoo.com